All Fun and Games (2023)


ไอเอ็มดีบี: 5.4
ระยะเวลา:76 นาที
เด็กสองคนเล่นเกมกับลูกพี่ลูกน้องที่มีอายุมากกว่าที่มีนิสัยทารุณเมื่อเกิดตัณหา และปลุกตัวตนอันโหดร้ายที่รู้จักกันในชื่อ “สการ์โรว์”