Are You There God? It’s Me, Margaret. (2023)

Are You There God? It’s Me, Margaret. (2023)


ไอเอ็ม: 7.6
ระยะเวลา:106 นาที
เมื่อครอบครัวของเธอย้ายจากในเมืองไปยังชานเมือง มาร์กาเร็ตวัย 11 ขวบต้องรู้จักเพื่อนใหม่ ความรู้สึก และการเริ่มต้นของวัยรุ่น