Asteroid City (2023)

Asteroid City (2023)


ไอเอ็ม: 7.1
ระยะเวลา:105 นาที
ในเมืองทะเลทรายของอเมริการาวปี 1955 กำหนดการเดินทางของการประชุม Junior Stargazer/Space Cadet ถูกขัดขวางอย่างเหลือเชื่อจากเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโลก