Aurora Teagarden Mysteries: Haunted By Murder (2022) ความลึกลับของ Aurora Teagarden: การฆาตกรรมตามหลอกหลอน

Aurora Teagarden Mysteries: Haunted By Murder (2022) ความลึกลับของ Aurora Teagarden: การฆาตกรรมตามหลอกหลอน


ไอเอ็ม: 7.3
ระยะเวลา:84 นาที
การสืบสวนคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นอีกครั้งในบ้านที่ชาวบ้านในลอว์เรนซ์ตันเชื่อว่ามีผีสิง และเมื่อหลายปีก่อน ออโรราและแซลลี่ซึ่งยังเป็นวัยรุ่นได้ค้นพบศพ