Bert Kreischer: Razzle Dazzle (2023) เบิร์ต ไครส์เชอร์: Razzle Dazzle

Bert Kreischer: Razzle Dazzle (2023) เบิร์ต ไครส์เชอร์: Razzle Dazzle


ไอเอ็ม: 7
ระยะเวลา:61 นาที
ไร้ยางอายและไม่สวมเสื้อเช่นเคย เบิร์ตปล่อยมลพิษทางร่างกาย การถูกลูกๆ รังแกและจบลงด้วยการระเบิดในห้องหลบหนีของครอบครัว