Buffalo Soldiers Fighting On Two Fronts (2022)

Buffalo Soldiers Fighting On Two Fronts (2022)


ไอเอ็ม: N/A
ระยะเวลา:61 นาที
บทสัมภาษณ์ การแสดงซ้ำ แอนิเมชัน และอื่นๆ บอกเล่าเรื่องราวของกองทหารผิวดำที่ก่อตั้งขึ้นหลังสงครามกลางเมือง ผู้มีบทบาทสำคัญใน (ตั้งแต่ผู้สร้างทางรถไฟไปจนถึงเจ้าหน้าที่อุทยาน) ในการตั้งถิ่นฐานของชาวอเมริกันทางฝั่งตะวันตก