Bullet Train Down (2022) รถไฟหัวกระสุนลง

Bullet Train Down (2022) รถไฟหัวกระสุนลง


ไอเอ็ม: 3.4
ระยะเวลา:86 นาที
ในการเปิดตัวครั้งแรก รถไฟหัวกระสุนที่เร็วที่สุดในโลกถูกวางระเบิดซึ่งจะระเบิดหากความเร็วลดลงต่ำกว่า 200 ไมล์ต่อชั่วโมง