Camp Murder (2020) แคมป์ฆาตกรรม

Camp Murder (2020) แคมป์ฆาตกรรม


ไอเอ็ม: 3
ระยะเวลา:73 นาที
ทอมมี่ เฮลเลอร์ถูกขังอยู่ในสถาบันจิตเวชตลอด 25 ปีที่ผ่านมาหลังจากก่อการสังหารหมู่ในแคมป์ฆาตกรรม เมื่อความประมาทเลินเล่อปล่อยให้เขาหนี เขาก็กลับไปที่ค่ายเพื่อดำเนินการฆ่าอย่างสนุกสนาน