Cyber Heist (2023)

Cyber Heist (2023)


ไอเอ็มดีบี: 4.7
ระยะเวลา:111 นาที
ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์บังเอิญตกอยู่ในแผนการก่ออาชญากรรมทางการเงินออนไลน์ และต้องสละเวลาเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้