Discontinued (2022)

Discontinued (2022)


ไอเอ็ม: 5.5
ระยะเวลา:92 นาที
มิลเลนเนียลผู้หดหู่ใจค้นพบว่าโลกที่เธอรู้จักเป็นเพียงภาพจำลองของความเป็นจริงที่กำลังปิดตัวลง ทันใดนั้น เธอเป็นคนเดียวที่อยากจะอยู่ใกล้ๆ