Dragons on the Hill (2024)

Dragons on the Hill (2024)


ไอเอ็มดีบี: 2.8
ระยะเวลา:80 นาที
เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 1349 ในช่วงที่โรคระบาดทำลายล้าง พี่น้องสองคนที่สูญหายไปนานแสวงหาหลักคำสอนที่ถูกลืมซึ่งประกาศสมาชิกคนสุดท้ายที่รอดชีวิตในดินแดนของพวกเขา ท่านลอร์ด