España: la primera globalización (2021)

España: la primera globalización (2021)


IMDB: 7.5
ระยะเวลา: 110 นาที
การอ่านใหม่ของระยะเวลาประวัติศาสตร์ที่เริ่มต้นด้วยการคร支ครบฉบับ (1479-1516) และคดีพบอเมริกา (1492) รวมถึงการวิเคราะห์สภาวะที่ไม่สามารถปฏิเสธในการกระจายของประวัติศาสตร์ที่เป็นต้นแบบไปยังการเจริญเติบโตต่อมาของประวัติศาสตร์ของสเปนและโลกในภาพยนตร์นี้ครับ.