Flight (2019)

Flight (2019)


ไอเอ็มดีบี: 7.8
ระยะเวลา:14 นาที
เด็กชายชาวจาเมกาออกเดินทางสู่ความฝันที่ใหญ่กว่าตัวเขาถึงสิบเท่าเพื่อบินไปดวงจันทร์ แม้ว่าเขาจะเจอสถานการณ์เลวร้ายและการต่อต้านจากพ่อของเขาก็ตาม