Force 10 From Rom Navarone (1978) เดนตายนาวาโรน

Force 10 From Rom Navarone (1978) เดนตายนาวาโรน


ไอเอ็มดีบี: 6.4
ระยะเวลา:118 นาที
มัลลอรีและมิลเลอร์กลับมาแล้ว ผู้รอดชีวิตจาก Navarone ถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจพร้อมกับหน่วยที่เรียกว่า Force 10 ซึ่งนำโดยพันเอก Barnsby แต่ Force 10 มีภารกิจของตัวเองซึ่งเด็กๆ ไม่รู้อะไรเลย