Game Change Game (2022)

Game Change Game (2022)


ไอเอ็ม: 8
ระยะเวลา:111 นาที
ด้วยการเข้าถึงสหภาพผู้เล่นอย่างอิสระ Game Change Game จะบันทึกเหตุการณ์ที่อลหม่านและบางครั้งก็เหนือจริง ฤดูกาลบาสเก็ตบอลถูกรบกวนด้วยสถานการณ์ที่ครั้งหนึ่งไม่อาจจินตนาการได้