Guillermo del Toro’s Pinocchio (2022) Pinocchio ของ Guillermo del Toro

Guillermo del Toro’s Pinocchio (2022) Pinocchio ของ Guillermo del Toro


ไอเอ็ม: 7.9
ระยะเวลา:117 นาที
ในช่วงที่ลัทธิฟาสซิสต์เฟื่องฟูในอิตาลีของมุสโสลินี เด็กชายที่ทำด้วยไม้คนหนึ่งได้ต่อสู้ดิ้นรนอย่างน่าอัศจรรย์เพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของบิดา