Handling the Undead (2024)

Handling the Undead (2024)


ไอเอ็มดีบี: 5.7
ระยะเวลา:98 นาที
ในวันฤดูร้อนที่ร้อนผิดปกติในออสโล สนามไฟฟ้าแปลกๆ ล้อมรอบเมืองเนื่องจากอาการไมเกรนโดยรวมแพร่กระจายไปทั่วเมือง และผู้เสียชีวิตที่เพิ่งฟื้นจากความตาย