In Search of Darkness (2019)ในการค้นหาความมืด

In Search of Darkness (2019)ในการค้นหาความมืด


ไอเอ็ม: 8
ระยะเวลา:264 นาที
การสำรวจภาพยนตร์สยองขวัญยุค 80 ผ่านมุมมองของนักแสดง ผู้กำกับ ผู้ผลิต และช่างฝีมือ SFX ที่สร้างมันขึ้นมา และผลกระทบต่อภาพยนตร์ร่วมสมัย