Inventing the Abbotts (1997) อย่าห้ามหัวใจให้ใกล้ชิดกัน

Inventing the Abbotts (1997) อย่าห้ามหัวใจให้ใกล้ชิดกัน


IMDb: 6.4
เรื่องย่อ: เมื่อสองพี่น้องตระกูลฮอลท์ เจซี่ (Billy Crudup) และ ดั๊ก (Joaquin Phoenix) ต่างหลงรัก เอเลนอร์ (Jennifer Connelly), พาเมล่า (Liv Tyler ) , อลิซ (Joanna Going) เหล่าลูกสาวของ ลอยด์ แอ๊บบอท (Will Patton) ตระกูลผู้มั่งคั่งประจำท้องถิ่น ส่งผลให้สายสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวถูกทดสอบด้วยเส้นกั้นระหว่างชนชั้น และ ความลับแต่ครั้งเก่าของสองตระกูลนี้