Jeanne du Barry (2023)

Jeanne du Barry (2023)


ไอเอ็มดีบี: 6.8
ระยะเวลา:116 นาที
ชีวิตของ Jeanne Bécu ซึ่งเกิดในฐานะลูกสาวนอกกฎหมายของช่างเย็บผ้าที่ยากจนในปี 1743 และได้ขึ้นศาลของพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 เพื่อเป็นเมียน้อยอย่างเป็นทางการคนสุดท้ายของเขา