Just a Boy From Tupelo: Bringing Elvis To The Big Screen (2022) Just a Boy From Tupelo: นำเอลวิสสู่จอเงิน

Just a Boy From Tupelo: Bringing Elvis To The Big Screen (2022) Just a Boy From Tupelo: นำเอลวิสสู่จอเงิน


ไอเอ็ม: N/A
ระยะเวลา:26 นาที
รายการพิเศษเฉพาะของ HBO ความยาว 30 นาทีเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของ Elvis Presley และการสร้างภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลของ Baz Luhrmann