My Paper Dolls (2023)

My Paper Dolls (2023)


ไอเอ็มดีบี: N/A
ระยะเวลา:96 นาที
My Paper Dolls เล่าถึงสถานการณ์การเติบโตที่แตกต่างกันสองสถานการณ์: การเปลี่ยนผ่านจากวัยแรกรุ่นสู่วัยก่อนวัยรุ่น และการเปลี่ยนจากโลกในชนบทสู่โลกของเมือง