On the Trail: Inside the 2020 Primaries (2020)

On the Trail: Inside the 2020 Primaries (2020)


ไอเอ็มดีบี: 6.6
ระยะเวลา:95 นาที
ทีมนักข่าวหญิงและหน่วยข่าวกรองของ CNN รวบรวมและออกจากครอบครัวเพื่อกระจายออกไปทั่วประเทศ และรายงานเกี่ยวกับประธานาธิบดีและคู่แข่งของเขาในขณะที่ผู้สมัครเปิดตัวแคมเปญและแย่งชิงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง