Orion and the Dark (2024)

Orion and the Dark (2024)


ไอเอ็มดีบี: 6.4
ระยะเวลา:91 นาที
เด็กชายผู้มีจินตนาการที่กระตือรือร้นเผชิญหน้ากับความกลัวในการเดินทางข้ามคืนอันน่าจดจำกับเพื่อนใหม่ของเขา สิ่งมีชีวิตยักษ์ยิ้มแย้มชื่อดาร์ก