Paper Champions (2020) แชมป์เปี้ยนกระดาษ

Paper Champions (2020) แชมป์เปี้ยนกระดาษ


ไอเอ็ม: 5.8
ระยะเวลา:85 นาที
เป็นเรื่องตลกที่ยกระดับเกี่ยวกับ Rey ชายหนุ่มที่ต้องการค้นหาความรักแม้จะสูญเสีย ‘มานา’ ไปแล้วก็ตาม