Plastic Earth (2023)

Plastic Earth (2023)


ไอเอ็ม: 6.2
ระยะเวลา:100 นาที
การผลิตพลาสติกทั่วโลกจากแหล่งฟอสซิลยังคงเพิ่มขึ้นและมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษ และสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักวิจัย และนักประดิษฐ์คิดค้นวิธีแก้ปัญหาเพื่อจัดการกับการผลิตพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวมากเกินไป