Psychic Vampire (2022)

Psychic Vampire (2022)


ไอเอ็มดีบี: 4.1
ระยะเวลา:95 นาที
ไมเคิลตกอยู่ภายใต้ความทุกข์ทรมานทางจิตใจและตัวตนหลังจากย้ายมาอยู่กับคนรู้จักทางออนไลน์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่หมกมุ่นอยู่กับวิดีโอเกม ‘Psychic Vampire’