Revoir Paris (2022)

Revoir Paris (2022)


ไอเอ็ม: 6.8
ระยะเวลา:105 นาที
สามเดือนหลังจากรอดชีวิตจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในร้านอาหาร มีอายังคงบอบช้ำและจำเหตุการณ์ในคืนนั้นไม่ได้ ในความพยายามที่จะก้าวไปข้างหน้า เธอตรวจสอบความทรงจำของเธอและย้อนรอยขั้นตอนของเธอ