Seriously Red (2022) แดงจริงจัง

Seriously Red (2022) แดงจริงจัง


ไอเอ็ม: 5.2
ระยะเวลา:98 นาที
Raylene ‘Red’ Delaney แลกกับอาชีพอสังหาริมทรัพย์เก้าถึงห้าอาชีพเพื่อใช้ชีวิตภายใต้สปอตไลต์ในฐานะผู้เลียนแบบ Dolly Parton การประสานงานที่โรแมนติกกับ Kenny Rogers เกิดขึ้นในขณะที่การเดินทางที่วุ่นวายของเธอยังคงเต็มไปด้วยผมปลอมและหน้าอกเทียม