Shark Superpower (2022)

Shark Superpower (2022)


ไอเอ็ม: 3.8
ระยะเวลา:45 นาที
ผู้เชี่ยวชาญสองทีมพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อนำวิทยาศาสตร์ของฉลามเข้าสู่ธรรมชาติในขณะที่พวกเขาตรวจสอบสองในนั้น