Sound of Freedom (2023)

Sound of Freedom (2023)


ไอเอ็ม: 8.7
ระยะเวลา:131 นาที
เรื่องราวของทิม บัลลาร์ด อดีตเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐ ผู้ลาออกจากงานเพื่ออุทิศชีวิตเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ จากการค้ามนุษย์ทางเพศทั่วโลก