Stane (2023)

Stane (2023)


ไอเอ็มดีบี: 6.9
ระยะเวลา:20 นาที
ในวันเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าธุรกิจของครอบครัว สเตนต้องเผชิญกับการแต่งงาน ความรัก และการปกครองแบบปิตาธิปไตย