Static Codes (2023)

Static Codes (2023)


ไอเอ็มดีบี: 5.9
ระยะเวลา:88 นาที
ภรรยาของชายคนหนึ่งถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวเมื่อ 10 ปีก่อนระหว่างเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ซึ่งทำให้เขาเป็นอัมพาตตั้งแต่เอวลงมา หลังจากละทิ้งชีวิต เขากลับกลายเป็นภารกิจเดียวเท่านั้น นั่นก็คือการค้นหาภรรยาของเขา