Superpietonii Zurli (2024)

Superpietonii Zurli (2024)


ไอเอ็มดีบี: 2.6
ระยะเวลา:81 นาที
Lulu, Truli และ Tanti เช่น Gang Zurli ถูกประธานาธิบดีของประเทศเรียกให้กอบกู้สถานการณ์เมื่อแม่มด Tura Vura คิดแผนชั่วร้ายเพื่อทำลายเสถียรภาพของความสงบเรียบร้อยและนำความวุ่นวายมาสู่เมือง