That Great British Documentary (2023)

That Great British Documentary (2023)


ไอเอ็ม: 2.9
ระยะเวลา:59 นาที
Joan ผู้สร้างภาพยนตร์ถ่ายทำมานานกว่าสิบปีและกระตุ้นด้วยการตายของพ่อของเธอ สำรวจอดีตอาณานิคมของอังกฤษและมรดกที่มรดกคู่ขาวดำของเธอมีต่อชีวิตของเธอ