The Communion Girl (2023)

The Communion Girl (2023)


ไอเอ็ม: 5.3
ระยะเวลา:103 นาที
พฤษภาคม 1987 ขณะกลับจากไนต์คลับและหลังจากเสพยา สาวใหม่ในเมือง Sara และ Rebe เพื่อนของเธอพบตุ๊กตาสวมชุดพิธีมิสซา ตั้งแต่นั้นมาชีวิตของพวกเขาจะกลายเป็นนรกที่มีชีวิต