The Darkness Within La Luz del Mundo (2023)

The Darkness Within La Luz del Mundo (2023)


ไอเอ็มดีบี: 6.8
ระยะเวลา:114 นาที
นับเป็นครั้งแรกที่ผู้ร้องเรียนต่อผู้นำเมกะเชิร์ชใน La Luz del Mundo เปิดเผยการละเมิดที่พวกเขาได้รับจากการสัมภาษณ์พิเศษ