The Edge of Her Mind Anthology (2022)

The Edge of Her Mind Anthology (2022)


ไอเอ็ม: 6.5
ระยะเวลา:86 นาที
กวีนิพนธ์ภาพยนตร์สั้นที่ทรงพลังซึ่งสร้างโดยและเกี่ยวกับผู้หญิง ฉายแสงความเห็นอกเห็นใจต่อสุขภาพจิต