The Fight Machine (2023)

The Fight Machine (2023)


ไอเอ็ม: 6.1
ระยะเวลา:104 นาที
ชายหนุ่มสองคนจากภูมิหลังที่แตกต่างกันพบว่าชะตากรรมของพวกเขาเชื่อมโยงกันเมื่อพวกเขาพบกันในโลกของการต่อสู้ด้วยนิ้วเปล่าที่ผิดกฎหมาย