The Greatest Hits (2024)

The Greatest Hits (2024)


ไอเอ็มดีบี: 6.2
ระยะเวลา:94 นาที
แฮเรียตค้นพบศิลปะที่เลียนแบบชีวิตเมื่อเธอค้นพบว่าเพลงบางเพลงสามารถพาเธอย้อนเวลากลับไปได้อย่างแท้จริง ขณะที่เธอหวนคิดถึงอดีตผ่านความทรงจำสุดโรแมนติกของแฟนเก่าของเธอ เวลาในการเดินทางของเธอกลับขัดแย้งกับความรักครั้งใหม่ที่กำลังเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ขณะที่เธอเดินทางผ่านความเชื่อมโยงที่ถูกสะกดจิตระหว่างดนตรีและความทรงจำ เธอก็สงสัยว่า แม้ว่าเธอจะสามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้หรือไม่