The Holy Game (2021) เกมศักดิ์สิทธิ์

The Holy Game (2021) เกมศักดิ์สิทธิ์


ไอเอ็ม: 3.3
ระยะเวลา:69 นาที
นักสัมมนาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลของวาติกันที่เรียกว่า Clericus Cup ภาพยนตร์เกี่ยวกับศาสนา กีฬา และเหตุผลที่ชายหนุ่มเลือกเป็นนักบวช