The Jungle Bunch 2: World Tour (2023)

The Jungle Bunch 2: World Tour (2023)


ไอเอ็มดีบี: 5.6
ระยะเวลา:89 นาที
บีเวอร์ที่ดุร้ายปกคลุมป่าด้วยสารสีชมพูอันตรายที่จะระเบิดเมื่อสัมผัสกับน้ำ ใกล้หน้าฝนแล้ว ทีมงานสัตว์ต่างๆ จึงต้องรีบหายาแก้พิษ