The Last Voyage of the Demeter (2023) การเดินทางครั้งสุดท้ายของเดอมิเทอร์

The Last Voyage of the Demeter (2023) การเดินทางครั้งสุดท้ายของเดอมิเทอร์


ไอเอ็มดีบี: 6.2
ระยะเวลา:118 นาที
ลูกเรือของเรือค้าขาย Demeter พยายามเอาชีวิตรอดจากการเดินทางในมหาสมุทรจากคาร์พาเธียไปยังลอนดอน ขณะที่พวกเขาถูกสะกดรอยตามทุกคืนด้วยการปรากฏตัวบนเรืออย่างไร้ความปรานี