The New Corporation: The Unfortunately Necessary Sequel (2020)

The New Corporation: The Unfortunately Necessary Sequel (2020)


ไอเอ็ม: 7
ระยะเวลา:106 นาที
เผยให้เห็นว่าบริษัทต่าง ๆ ต่างพยายามรีแบรนด์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร และสิ่งนี้คุกคามเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยอย่างไร