The Obscured (2022)

The Obscured (2022)


ไอเอ็ม: N/A
ระยะเวลา:75 นาที
ผู้หญิงที่เป็นโรคไบโพลาร์ต้องพึ่งพาความทรงจำที่กระจัดกระจายเพื่อช่วยแก้ปัญหาการฆาตกรรมคนรักของเธอ