The Quiet Epidemic (2021)

The Quiet Epidemic (2021)


ไอเอ็ม: 8.3
ระยะเวลา:102 นาที
การวินิจฉัยโรคเรื้อรัง Lyme ทำให้ผู้ป่วยตกอยู่ท่ามกลางการโต้เถียงทางการแพทย์ และจุดประกายให้เกิดการสอบสวนย้อนหลังไปถึงปี 1975 ซึ่งเผยให้เห็นอย่างน่าตกใจว่าทำไมเห็บและโรคที่เป็นพาหะจึงได้รับอนุญาตให้แพร่กระจายไปทั่วโลก