The Royal Hotel (2023)

The Royal Hotel (2023)


ไอเอ็มดีบี: 6.6
ระยะเวลา:91 นาที
หลังจากที่เงินหมดขณะสะพายเป้ในเมืองเล็กๆ ในเขตชนบทห่างไกลของออสเตรเลีย เพื่อนสองคนก็ไปพักผ่อนช่วงวันหยุดที่โรงแรมรอยัล เมื่อพฤติกรรมของคนในท้องถิ่นเริ่มล้ำเส้น สาวๆ พบว่าตัวเองติดอยู่ในสถานการณ์ที่น่าตกใจซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วจนควบคุมไม่ได้