The Stronghold (2020)

The Stronghold (2020)


ไอเอ็มดีบี: 6.9
ระยะเวลา:105 นาที
กองตำรวจที่ทำงานในย่านอันตรายทางตอนเหนือของมาร์เซย์ ซึ่งมีระดับอาชญากรรมสูงกว่าที่อื่นในฝรั่งเศส