Warhorse One (2023)

Warhorse One (2023)


ไอเอ็ม: 4.7
ระยะเวลา:120 นาที
หัวหน้าหน่วยนาวิกโยธินหน่วย SEAL ที่ถูกยิงเสียชีวิตต้องนำทางเด็กๆ ไปสู่ความปลอดภัยโดยฝ่าฟันกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบตอลิบานที่เป็นศัตรูและเอาชีวิตรอดในถิ่นทุรกันดารอัฟกานิสถานอันโหดร้าย