Wash My Soul in the River’s Flow (2022)

Wash My Soul in the River’s Flow (2022)


IMDB: 8.9
ระยะเวลา: 89 นาที
ไปดูข้างหลังและขึ้นบนเวทีของคอนเสิร์ตตำนานเพื่อค้นพบเรื่องรา Archie Roach และ Ruby Hunter ที่ถูกบอกในรูปแบบของเพลง – เรื่องราที่ควรบอกให้ทุกคนในออสเตรเลียทราบ